Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto by sme Vám radi vysvetlili ako chránime Vaše osobné údaje.

Údaje, ktoré zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Kvôli nákupu od Vás požadujeme informácie, ktoré sú potrebné k úspešnému vybaveniu Vašej objednávky. Tieto údaje zahrňujú následovné informácie: Meno, priezvisko, adresu, tel. kontakt, mail

V prípade platby cez nejaký elektronický subjekt, napríklad bankovým prevodom, prebieha platba výlučne cez banku a my sa nedozvieme žiadne prístupové údaju k Vašim účtom ani žiadne iné informácie týkajúce sa Vášho bankového konta.

Informácie pri vytvorení účtu

Ak si u nás vytvárate použivateľské konto vyžadujeme od Vás Vaše prihlasovacie meno a mailovú adresu.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré používamé k úspešnému prijatiu a vybaveniu Vašej objednávky sú ďalej poskytnuté k fakturácií a k nášmu fakturačnému systému.

Vaše kontaktné údaje a najmä meno, mail a telefónny kontakt ďalej slúžia k informovaniu o stave a priebehu spracovania Vašej objednávky hlavne cez Vami uvedený mail.

Prispôsobenie našej webovej stránky na základe Vašej aktivity

Údaje z Vašej aktivity na našej webovej stránke, napríklad prehliadané stránky a produkty môžeme ďalej využiť pre zlepšenie našich služieb. Tieto informácie sú však zbierané všeobecne bez Vaších osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, adresa alebo mail.

Doba uchovávania osobných údajov 

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Údaje sprístupňujeme v prípade:

Vaše údaje sú zverejnené tretím stranám v prípade, že to vyžaduje situácia k úspešnému plneniu Vašej objednávky a to len v prísnom súlade s našimi obchodnými podmienkami.

Doručovateľské služby:

Slovenská pošta, a.s.
Hlavná 5843 929 01 Dunajská Streda

Hostingové služby:

Websupport, s.r.o.
Karadžičova 12 821 08 Bratislava

Uchovávanie údajov pre legislatívne a právne účely

Vaše údaje uchovávame z legislativných predpisov platných pre Slovenskú republiku a z požiadaviek štátných a iných orgánov, ktoré by v súlade s týmito právnymi predpismi mohli údaje a informácie vyžadovať.

Spôsob ochrany údajov

Osobné údaje uchovávame len pokiaľ máte na našej webovej stránke zriadený používateľský účet. K prístupu k Vaším údajom máte len Vy a administrátor internetového obchodu za účelom spracovania objednávky poprípade Vami vyžadovaných zmien na Vašom účte. Váš účet je chránený prístupovým menom a heslom.

Keďže spracovávame Vaše osobné údaje, máte viaceré práva slúžiace k ochrane týchto údajov, tie si môžete uplatniť kontaktovaním na náš mail uvedený na našej internetovej stránke.

Právo na získanie informácií o tom, ako nakladáme s Vašími osobnými údajov

Právo na vymazanie Vaších údajov, ktoré spracovávame v prípade, že:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných –na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete –spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na opravu Vašich údajov:

V prípade, že máte pocit, že Vaše údaje sú nesprávne, môžete ich zmeniť prostredníctvom Vášho účtu po prihlásení a zadaní všetkých prihlasovacích údajov. Poprípade nám môžete napísať na mail obchod@clikk.sk a Vaše údaje po Vašom súhlase opravíme.

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak, spochybnite správnosť údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov . Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Právo na namietanie: 

Ak sa Vaše údaje spracuvajú na priamy marketing, máte právo namietať proti použitiu Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť: 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Ak je to technicky možné, Vaše údaje prenesieme k Vašemu prevádzkovateľovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.02.2024