Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Produkty predávané na stránke clikk.sk sú bežné potraviny a nejedná sa o výživové doplnky. Nejedná sa o lieky a produkty nie sú určené ako náhrada pestrej stravy. Vhodnosť použitia nemusí súhlasiť s účinkami v popise produktu. Informácie obsiahnuté v jednotlivých produktoch sú získané prostredníctvom voľne dostupných zdrojov.

Rady a informácie na týchto stránkach sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov a všeobecne dostupnej odbornej literatúry.

Možné pozitívne ale aj nežiaduce účinky produktu treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom alebo lekárnikom! Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Preto účinky produktu uvedené na tejto stránke sú tie, ktoré boli všeobecne známe v starých dobách a nie sú garantované.

Doba spotreby je pravidelne obmieňaná, pričom dĺžka je minimálne 1 rok a maximálne 3 roky od zakúpenia.

Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu obchod@clikk.sk. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Výber tovaru zákazníkom – ak po prevzatí zásielky zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám, potom takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný objednaný tovar si prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto nám bezodkladne oznámiť. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a v lehote 14 pracovných dní neodstúpi od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Internetovému obchodu www.clikk.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o odstúpení zákazníka od zmluvy uzatvorenej cez uvedený internetový obchod, pričom toto odstúpenie bude eshop vždy akceptovať. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník vykonať aj pri nevyzdvihnutej zásielke napríklad uloženej na Slovenskej pošte, avšak je povinný splniť si povinnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo a to znamená, že ak niektorý z objednaného tovaru nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar, ktorý máme a k chýbajúcim sa už nevraciame – len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tento tovar, alebo ak sa dohodneme inak.

Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 14 dní po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 2 – 3 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. O zmene dodacej doby Vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…) Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou a to službou : Expres kuriér. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Tovar objednaný na htttp://clikk.sk/ môže byť doručený len v rámci Slovenskej republiky.

Poštovné

Poštovné pre každú vybavenú objednávku do 29,99 € účtujeme 2,95 € – Balík na adresu. Pri objednávke nad 30 € poštovné neúčtujeme. Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Zrušenie objednávky

Aj napriek množstvu uvádzaných informáciách nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Internetovému obchodu www.clikk.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o zrušení objednávky zákazníka, pričom zrušenie objednávky bude eshop vždy akceptovať.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na obchod@clikk.sk. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V takomto prípade Vám zašleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Odstúpenie od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

1. Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania mu tovaru.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy zaniká uplynutím 14-dňovej lehoty.
3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru spotrebiteľovi porušený.
4. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať elektronicky e-mailom na adresu obchod@clikk.sk.
5. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník vykonať aj pri nevyzdvihnutej zásielke napríklad uloženej na Slovenskej pošte, avšak je povinný splniť si povinnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní. Nie je potrebné vypisovanie vzorového formuláru.
6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, špecifikáciu (označenie) tovaru a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka a musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že spotrebiteľ požaduje vrátiť ním zaplatenú cenu tovaru na účet vedený v banke, uvedie v odstúpení od zmluvy bankové spojenie – názov banky a číslo účtu, IBAN a BIC kód, na ktorý predávajúci spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu tovaru.
7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu prevzaté tovary v nepoškodenom stave, v originálnom, nepoškodenom obale kuriérnou službou alebo doporučenou zásielkou na adresu predávajúceho, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú inak. Za škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného obalu na zaslanie spotrebiteľom vrátených tovarov, predávajúci nezodpovedá a neodškodňuje ich.
8. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, než je predávajúcemu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
9. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi všetky platby.

Záručná doba

Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania, neodbornou manipuláciou.

Postup pri reklamácií

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.
Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvo e-mailu.
V prípade ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu od doručovateľa.
Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ internetového obchodu clikk.sk

Kristián Kovács

Pešia cesta 269/36
931 01 Šamorín

(na tejto adrese nie je predajňa ani sklad)

Obchod clikk.sk je zásielkový obchod a kamennú predajňu nemá.

Kontaktná osoba:

Kristián Kovács
e-mail: obchod@clikk.sk

Pre Vaše otázky ohľadne tovaru využívajte prednostne email odpovieme hneď, ako to bude možné. Ďakujeme.

IČO 43126341
DIČ 1076651180
Okresný úrad Dunajská Streda
Číslo živnostenského registra: 210-20899

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Trnavský krajPekárska 23, 917 01  Trnava 1  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 26.02.2024